دانلود رایگان


پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فرمت : WORD تعداد صفحه :113
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چارت سازمانی .............................. 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها........ 10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی.............. 26
وظایف ذیحساب .............................. 26
مستندات قانونی............................. 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها............... 28
تعاریف..................................... 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ....... 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32
مبنای نیمه تعهدی........................... 37
مبنای تعهدی تعدیل شده...................... 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ......... 40
مسیر بودجه ................................ 41
اصلاح بودجه ................................ 42
درخواست وجه ............................... 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی 47
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی .............. 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 60
بستن حسابها در پایان سال .................. 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ..... 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... 83
مدیریت حوزه ریاست ......................... 86
مدیریت امور برنامه و بودجه ................ 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ........ 87
گروه نوسازی و تحول اداری .................. 88
مدیریت امور اداری ......................... 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ............... 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای .... 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی ............ 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ......... 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ...... 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار......... 106
مانده وجوه مصرف نشده ...................... 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی.............. 109
انواع ضمانتنامه های معتبر.................. 111
قوانین .................................... 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............ 111
مراحل بودجه ............................... 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....... 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی 114
تاثیر
ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
 1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
 4. شرح وظایف
 5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
 6. معاون بازرگانی
 7. شرح وظایف معاون بازرگانی
 8. حوزه مدیریت
 9. شرح وظایف حوزه مدیریت
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
نام: عباس افچنگی
تحصیلات: فوق لیسانس
شرح وظایف رئیس
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
 10. سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 11. اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط
 12. نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون
 13. نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی
 14. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد
 15. ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب
 16. بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
 17. انجام سایر امور محوله
معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری
نام: اکبر قبول شاهرودی
تحصیلات:
شرح وظایف
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
 10. تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع
 11. ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر
 12. تهیه گزارشات لازم
 13. انجام سایر وظایف و امور مربوط
 14. رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری
شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی
وظایف پست:
شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:
 1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
 2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
 4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
 6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
 7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها
 10. تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.
 11. نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی
 12. نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط
 13. تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، 117 ...

تحقیق رایگان , پایان نامه حسابداری , پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) 1 رئس سازمان

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پروژه مالی دادرسی سازمان ...

مطالب این پست : پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 صفحه. پایان نامه حسابداری مقطع کاردانی

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فهرست مطالب ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) ۹ شرح وظایف معاونت فنی اجرایی ۹ وظایف پست: ۱۳ ۲- اداره کل منابع طبیعی ۱۷ مسئول ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فهرست مطالب ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی ) ۹ شرح وظایف معاونت فنی اجرایی ۹ وظایف پست: ۱۳ ۲- اداره کل منابع طبیعی ۱۷ مسئول ...

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پروژه مالی دادرسی سازمان ...

مطالب این پست : پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 صفحه. پایان نامه حسابداری مقطع کاردانی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ,دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی,پروژه مالی,حسابداری,شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی,تغییر نظام طبقه بندی درآمدها,طبقه بندی اقتصادی ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

امروز سه شنبه , ۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ شما در تک بوک پروژه ها هستید.

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی - پروژه ها امروز سه شنبه , ۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ شما در تک بوک پروژه ها هستید.

تحقیق پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود تحقیق حسابداری با موضوع پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در ...

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی. فهرست مطالب. عنوان صفحه. چارت ...

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی. فهرست مطالب. عنوان صفحه. چارت ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نوع فایل:ورد تعداد صفحات:115 اندازه فایل:299کیلوبایت فهرست مطالب چارت سازمانی ………………………… ادارات کل …

تحقیق در مورد پروژه دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

تحقیق در مورد پروژه دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ... پروژه مالی دادرسی ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نوع فایل:ورد تعداد صفحات:115 اندازه فایل:299کیلوبایت فهرست مطالب چارت سازمانی ………………………… ادارات کل …

پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی

hs15-پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی ... hs90-بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای.

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نوع فایل:ورد تعداد صفحات:115 اندازه فایل:299کیلوبایت فهرست مطالب چارت سازمانی ………………………… ادارات کل …

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی. فهرست مطالب. عنوان صفحه. چارت ...

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

دانلود پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی - پروژه ها امروز سه شنبه , ۲۳ مرداد , ۱۳۹۷ شما در تک بوک پروژه ها هستید.

تحقیق در مورد پروژه دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

تحقیق در مورد پروژه دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ... پروژه مالی دادرسی ...

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

تحقیق مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پروژه مالی دادرسی سازمان ...

مطالب این پست : پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 صفحه. پایان نامه ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانشکده عالی فنی الزهرا پروژه مالی پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان : پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی استاد راهنما: جناب اقای محمدپور تهیه کننده: زکیه مهدوی مقدم ...

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، 117 ...

تحقیق رایگان , پایان نامه حسابداری , پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

استراتژي به اصطلاحات عملياتي

تحقیق در مورد ايران، سرزميني با تمدن 7 هزار ساله 27 ص

تحقیق در مورد بخش اخر بیگانه همسری

تحقیق شهید حاج محمد ابراهیم همت

ترانسفورماتور 45 ص

تحقیق درباره برق

تحقیق درباره برق

کارآموزی کار آموزی در شرکت رینگ سازی

تحقیق در مورد موجودات ماوراء

پاورپوینت تکنولوژی و طرح ریزی شغل