دانلود رایگان


دانلود مقاله تصویر سازی گرافیکی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله تصویر سازی گرافیکی

پيدايش تصويرسازي گرافيكي در غرب:
پايه ريزي طراحي گرافيكي در دهه 1920 به وسيله لاسلو ماهولي ناگي و يان تاشي كولد انجام گرفت .
آنها در كتابي به نام تايپوگرافي جديد استانداردهاي جديدي رادرجهت ستايش سازه هاي ماشيني درتصاوير فتوگرافيك طرح ريزي كردند .وازاين پس شاخه اي به نام طراحي محض از تصويرگري
داستاني جدا شد وگسترش يافت.
توسعه دوربين عكاسي به عنوان يك ابزار ثبت در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بسياري از هنرمندان را از مسئوليّت واقعه نگاري رهايي بخشيد ،دوربين جزئيات محيط بيروني را ثبت ميكرد واز اين طريق هنرمندان را به جستجوي ذهن وگستره هاي نهان مجاز كرد ابتدا به وسيله نهضت امپرسيونيسم (اصالت دريافت حسي ) وسپس اكسپرسيونيسم (اصالت بيان) هنرمندان آن قرن از سخت گيريهاي رئاليسم (واقع گرايي )آكادميك رهايي يافتند وپوسته هاي حفاظتي رااز احساسات خود به كناري افكندند.
سپس در اوايل قرن بيستم به وسيله كوبيست ها فهم جديدي از روابط فضايي وزماني و گسترش تكنيكي در هنرهاي تجسمي پاگرفت ورفته رفته به واسطه وسايل جديد ارتباطات نظير راديو تصاوير متحرك ونهايتاً تلوزيون خصيصه هاي بصري جديد در حوزه تبليغات براي فروش كالاهـا
وتجارت شكل گرفت .در اواسط قرن نوزدهم تصويرسازي فقط به منظور اهداف روزنامه نگاري به كارگرفته شد اما از دهه 1870 به بعد طراحي تصويرسازانه به شكل جديدي كه همانا تركيبي از تايپ ورسّامي بود به وسيله ژولس شره در پوسترهاي تبليغاتي تغيير يافت .حروف نگاري او در هماهنگي با تصاوير سحر انگيز ورنگارنگ ومملو از تأثرات حسي (امپرسيون) طراحي ميشدند .
پوسترهاي او پيشاهنگ نهضت جديدي به نام آرت نووه(هنر جديد) شد كه توسط فرم هاي اندام وار (ارگانيك) زاده شده واز ماشين براي دنياي جديد مصرف تعريف ميشد . سپس اين سبك گرافيكي توسط افراد ديگري چون تولوز لوترك و آلفونز موكا پي گيري شد ودر دهه اول قرن بيستم طراحي تصويرسازانه با سبك جديدي كه پوسترهاي (شي واره) ناميده ميشد. ابتدا در آلمان وسپس در انگلستان وفرانسه وايتاليا ادامه يافت.
اين سبك ابتدا توسط (لوسيان برنارد) هنرمند آلماني با طرد عناصر غير ضروري تصويري ونوشتاري به نفع صورت پردازي از يك شي يا موضوع تبليغي شكل گرفت .چنين پوسترهايي معمولاً فقط با علامت تجاري كالا به جاي متن ارائه ميشدند. آن پوسترها كه از لحاظ زيبايي شناختي گيرا وبه لحاظ تجاري موفق بوده اند وحدت عميقي از رسّامي وطراحي را به نمايش ميگذارند. پوسترهاي برنارد براي كمپاني پريستر مچ مصاديقي بودند براي قدرت تصوير ونوشتار طراحي شده در يك مجموعه موزون.
در طي ساليان نخستين قرن بيستم تصويرسازي وعكس باوزن وارزشي يكسان البته در ارتباط با متن نياز وبودجه اي خاص استفاده ميشدند. عكس بهترين وسيله براي نشان دادن واقعيت بود در حالي كه تصويرسازي براي افسانه پردازي وقهرمان پردازي از يك كالا يا يك ايده مناسب تر بود وچنين چيزي يك استراتژي (روش راهبردي دراز مدت)معمول براي فروش بود خصوصاً در ايالات متحده كه رقابت براي كالاهاي بيشتر سرعت بيشتري نسبت به اروپا داشت اين روش تا نيمه اول قرن بيستم ادامه داشت.
ما بين دو جنگ جهاني واقع گرايي در هنرهاي زيبا و كاربردي آمريكا بالا ترين مرتبه را داشت. در حاليكه اروپاييان به سمت تصاوير انتزاعي و ماشين واره پيش ميرفتند.حتي در اروپا دو رويكرد به صورت موازي (گهگاه ادغام شده)ظاهر شد يكي خالص وديگري دكو راتيو.ساده كردن فـــرم در
بعضي از هنرهاي كاربردي معمول گشت كه تحت تاثير جنبشهاي ايدئولوژيك و مكتبهاي هنر مدرن قرار داشتند . چنين امري مشتمل بر بكارگيري كولاژهاي تصويري و تجزيه فرمهاي نوشتاري به عنوان عناصر طراحي كه همانا سمبل عصر ماشين بودند مي باشند.رويكردي كه هم فتوريست هاي ايتاليايي وهم دستيل هاي هلندي و سازه گراهاي روسي و اروپاي شرقي و هم چنين باهاواس آلماني را در بر ميگرفت .
اين گروهها بعداً ملاكهاي خلوص هنري را به نحوي توسعه دادند كه بر اساس آنها سا ختن تصاوير فقط به عكاسي محدود ميباشد و همچنين عناصر نوشتاري كه موجود بودند .تصويرسازيهاي (ال ليستيزكي)براي كتاب اشعار انقلاب (ولاديمرماياكوفسكي)با عنوان (براي صدا)مثال بسيار خوبي است براي يك تصوير سازي غير تزييني كه در آن سمبلهاي گرافيكي هم براي براي همراهي با متن و هم به لحاظ زيبايي شناسي طراحي استفاده شده است .به عنوان يك شيوه متفاوت و تجاري در مقابل رويكرد مدرن ،طراحان ،يك نوع شيوه گرايي استيليزه (سبكي)را در آثار متنوعي به كار گرفتند كه در آن موقع با عنوان (هنر مدرن يا مدرنستيك)يا عامه آن به عنوان
(آرت دكو) ناميده ميشد. آن يك تركيبي بود از بعضي مشخصه هاي مدرن شامل الگوهاي هندسي،زيگوراتهاي مصري واجزاي ارگانيك(اندام وار )كه با مجموعه اي از تزئينات دكراتيو قرن نوزدهم كه به روز درآمده بود تركيب شده بودند در حاليكه عكاسي را مدرنيستها ترجيح ميدادند چرا كه در آن مدلسازيهاي ظريف گرافيكي كه معرفه طراح مدرن بود وجود داشت.در حاليكه طراحي كاربردي در افراط مشخصه رويكرد مدرن بود ،تزئينات ظريف،سبك دكو را در بزرگ شهرها ،تعيّن ميبخشيد كه به اين منظور تصوير سازي در سطح وسيعي استفاده ميشد در اواخر دهه 20 واويل دهه30 يك نوع آميزه ويژهاي از مدرن ومدرنه توسط پوستر سازان فرانسوي به نامهاي
(اي-ام كاساندر) (ژان كارلو) (چارلزلوپو) و ديگران ظهور كرد .تبليغات آنها به طور مشخص،طراحي تصوير سلزانه آن روزگار را به خوبي مجسم مي ساخت كه در خلال آنها شيوه هاي متعددي براي تركيب تايپ وگرافيك و تصاوير نقاشانه به چشم ميخورد .
تصوير سازي غالباً بد فهميده شده است چرا كه از روشهاي مختلف به اجرا در آمده و براي اهداف متنوعي نيز به كار گرفته شده است. سنتي ترين تعريف آن مي گويد :تصوير سازي يــــك
قصه ميگويد . بعضي از تصويرسازي ها ممكن است يك داستان كامل را بازگو كند مثل داستانهاي گرافيكي (كميك استريپ) وكتابهاي تصويرسازي شده كودكان، امادر بيشتر موارد تصويرسازي براساس يك قطعه ازيك داستان يا متن گرفته ميشوند كه در چنين موردي تصويرسازي يك علامت تصويري است . تصويرسازان كتاب ذهن خوانندگان را با فراهم كردن پرتره هايي از شخصيّت ها و صحنه ها برمي انگيزانند .
تصويرسازي بايد از روش سازي كه در آن يك صفحه تايپي با دكوراسيون دادن پر زرق وبرق مي شود تميز داده شود. تصوير سازيهاي دكوراتيو داستاني نيستند اگر چه به خواننده كمك ميكند كه داستان را تعقيب كنند.
در طي چندين دهه كتابهاي تصويرسازي شده با يك سري ترجمان معادل متن بودند مثل(جزيره گنج-ان ،سي ، ويت) يا تفسيرهاي تجملي بودند مثل(آليس در سرزمين عجايب-سرجان تنيل)يا بياني مجرد وانتزاعي بوده اند مثل (براي صدا –ال ليستيزكي).


تصوير سازي در آلمان
در قرن پازدهم ، بوكاچيوماستر تصاويري براي كتاب هاي متعدد بوجود آورد كه معرف خصوصيت توصيفي آثار اين دوره هستند .
در همين دوره روويخ (Revwich )تصاوير خلاصه اي از شهرها و مردم براي يك كتاب و تصاوير خنده آوري نيز كه توصيفي دقيق از متن بود براي كتابي ديگر بوجود آورد . از تصويرسازان قرن شانزدهم بايد ازهانس هلباينH.Holbein نام برد كه كارهايش بيش از آثار ديگران معرف شيوه نوزايي (رنسانس) بود . حواشي و الفباهاي تاريخي او مشهورند.
همچنين بايد از عنوان نامه ها و تصاويري نام برد كه لوكاس كراناخ براي انجيل و اعلاميه هاي مارتين لوتر طراحي كرده بود و در وي تنبرگ به چاپ رسيد. آلبرشت دورر نقاش نيز اگر چه آثار اندكي در زمينه تصوير سازي دارد، ولي تأثير عميقي در تحول تصوير سازي گذاشت. كي از ويژگي هاي تصوير سازي قرن هيجدهم آلمان، چاپ هاي فراوان مصور رنگي از گياهان و جانوران بود. او سرA.F.oeser از طراحان بزرگ اين دوره به شمار مي رود. تكنيك تصوير سازي فرانسوي بر آثار هنرمنداني كه فردريك كبير و ديگر فرمانروايان به آلمان آوردند غالب بود. ولي آثار بزرگترين تصوير ساز آلماني اين دوره چودويسگي(D.N.Chodowiecki) از اين تأثيرات كاملاً بر كنار بود. آثار رآليستي او تصوير دقيقي از زندگي بورژوازي آن زمان آلمان را نشان مي دهند.
بزرگترين تصوير سازي آلماني در قرن نوزدهم منزل (A.Menzel) است كه آثارش كاملاً نوگرا، واقع گرا و احساس بر انگيز مي باشد. شهرت او بيشتر به خاطر مصور كردن زندگي نامه ها و آثار فردريك كبير استاز اواخر قرن نوزدهم، نفوذ حروف نگاري قرن شانزدهم آلمان منجر به احياي كاربرد حروف چاپي شواباخر در آلمان گرديد. از جمله تصوير سازان بر جسته عبارتند از : يوزف ساتلر، ماكس كلينگر، ماكس اسله وگت و ماكس ليبرمان.
در ابتداي قرن بيستم؛ برگزاري جشن هاي بزرگداشت گوتنبرگ انگيزه جديدي براي تحول تصوير سازي شد. در سال 1907، كارل لرنست پوشل همراه با او. تيه مان يك بنگاه انتشاراتي بنيان نهاد كه همكاري بهترين تصوير سازان زمان را جلب كرد.تصوير سازي در ايتاليا
تصوير سازي در ايتاليا توانست با تأثير از هنر رنسانس از خامدستي هاي اوليه رهايي يابد. اولين كتاب مصور در ايتاليا زير تأثير تصوير سازي آلمان در سال 1467به چاپ رسيد. زيباترين نمونه هاي تصوير سازي اوليه ايتاليا در كتاب هاي دهه آخر قرن پانزدهم در فلورانس و ونيز وجود دارد. چندي بعد بود كه حكاكي روي چوب در بسياري از اعلانيه(تراكت)هاي مردم پسند سبك منسجمي يافت.
از اواسط قرن شانزدهم سبك نوتري پديد آمد كه بهترين نمونه آن در آثار جيوليتودوفراري وجود دارد. در اين قرن رم مركز مهم گراوور روي مس در ايتاليا بود. از تصوير سازان اين دوره ن.بتيريزت و دوپراك بودند.
حكاكان بزرگ قرن هفدهم ايتاليا تمپستا و ويلامنا بودند. حكاكي روي چوب كوريولانو نمونه اي از تصوير سازي علمي را ارائه مي دهد. در قرن هيجدهم، پيازتا تصوير ساز بزرگ ايتاليايي تصاويري براي كتاب هاي ادبي كشيد.
تصوير سازي قرن نوزدهم ايتاليا كيفيتي متوسط داشت و نقاشان و حكاكان برجسته توجه اندكي به اين هنر داشتند. از اواخر جنگ جهاني دوم در ايتاليا دوباره توجه به كتاب ههاي مصور زنده شد تصوير سازاني چون دپي سيس و كارا و كامپيگي پديد آمدند كه بيشتر، كتاب هاي ادبي را مصور مي كردند. در سال 1964 مونوادوري كتاب سانتوريو اثر فالكنز، و اينالودي در سال 1950 كتاب شعر پابلو نرودا را مصور كردند.


تصوير سازي در هلند
از جمله كساني كه در تحول تصوير سازي هلند نقش بسزايي داشتند اينان بودند: لوكاس وان لي دن، ج.شوارت (J.Swart) (هردو انجيل هلندي را در سال 1528 مصور كردند)، يان كورنليس، وان آلست و دو ياسه، در نيمه اول قرن هفدهم، تصوير سازي هلند از خدمات هنرمند بزرگ اواخر اين قرن دوهوگ de.Hooghe بود كه به كشيدن كاريكاتور سياسي نيز مي پرداخت. او تصاويري براي كتاب شعر لافونتن تهيه كرد. رامبرانه نقاش بزرگ هلندي در ضمن تجربياتي وسيعي در زمينه حكاكاي واچينگ داشت تصوير ساز بزرگ قرن نوزدهم هلند ت. وان هوي تما بود كه به خاطر تهيه تصاوير براي كتاب هاي كودكان شهرت داشت. از تصوير سازان قرن بيستم هلند مي توان از روزندال، يان بونس، تات كمپزر، كويپرز نام برد.


تصوير سازي در فرانسه
در فرانسه، شباهت تصوير سازي اوليه به مينياتور شايان توجه است. نفوذ شيوه تصوير سازي دوره نوزايي فرانسه كه بر پايه سنت گوتيك قرار داشت، در آثا رتصوير سازاني چون توري (G.Tory) ديده مي شود. طراحي نوگراتر برنارد سالومون بود كه آثار پر كاري از نقوش پيرامون حروف از خود به جاي گذاشته است. تصوير ساز ديگر فين (O.Fine) رياضي دان بود كه الفباها و حواشي ظريف او خيلي موفق بودند. بهترين تصوير سازي كه بروش گراوور روي مس بكار مي برد. دووت (J.Duent) بود.
شوفار (P.P.Choffard) بزرگترين حروف نگار (تايپوگرافيست) فرانسوي بود. فراگونار(H.Fragonard) از هنرمندان بزرگ تزيين پيرامون حروف به شمار مي رفت. شيوه اين نوع تزيين خيلي شبيه نقاشي بود. در نيمه دوم قرن هفدهم، همكاري نزديك تصوير سازان حرفه اي و حكاكان چيره دست، هنر كتاب آرايي را در فرانسه قرن هيجدهم به كمال زيبايي رساند. موضوعات دلخواه اين تصوير سازان، داستان ها و شعرهاي بلند، قصه ها و سالنامه ها بود.
اگر چه تصوير سازان اشتياق فراواني براي مصور كردن آثار ادبي داشتند ولي آثار علمي هم ناديده نمي گرفتند. از جمله كتاب هاي علمي كه مصور گرديد، كتاب تاريخ طبيعي بوفون زيست شناس معروف بود.
شاهكارهاي تصوير سازي قرن نوزدهم فرانسه عبارتند از: ليتو گراف هاي دلا كراوآ براي كتاب فاوست گوته(1827ميلادي) و تصاوير گزنده دوميه براي يك روزنامه طنز آميز.
آثار فراوان ادبيات رمانتيك و عاميانه و مجله هاي سياسي طنزآميز، تصوير سازان بسياري را پروراند و از جمله تصوير ساز آثار ادبي بايد از گوستاو دوره، كه كتاب دن كيشون اثر سراونتس را مصور كرد، نام برد.

تصوير سازي در انگلستان

تصوير سازي در انگلستان در ابتدا زير تأثير تصوير سازي آلمان و فرانسه بود. اين وابستگي به شيوه تصوير سازي اروپايي در سرتاسر قرن شانزدهم ادامه يافت. تصوير سازان انگليسي از منابع تصوير آلمان، فرانسه و هلند استفاده مي كردند. در نيمه دوم قرن شانزدهم بهترين كتاب هاي مصور توسط ناشراني چون ج . دي J.Day تهيه مي شد.
در قرن هفدهم، اقدامات صنفي محدود كننده و نا آرامي هاي سياسي مانع پيشرفت هنرهاي كتابسازي گشت. حكاكي زير نفوذ هنرمندان خارجي وان ديك و دوپاسه قرار داشت. و.هولاW.Hohar بزرگ ترين حكاك آن زمان انگلستان، يك آلماني بود. از ميان شاگردان اوف . بارلو F.Barlow وت. دادليT.Dadley بودند. و.فيثورنW.Fatihorn حكاك چهره پرداز بزرگ آن زمان محسوب مي شود..اقامت طولاني گراولوH.F.Gravelot تصوير ساز بزرگ فرانسوي در انگلستان و همچنين نقاشي و حكاكي هوگارث به پيشرفت تصوير سازي انگليسي در قرن هيجدهم كمك كرد. تصوير ساز برجسته در نيمه دوم اين قرن ت. اسكاتارد T.Scothard بود. تمام كتاب هوراس توسط ج . پاين در بين سالهاي 37ـ1733 حكاكي شد. چندين تصوير اين كتاب كار هنرمند ايتاليايي ف . بارتولوزي(F.Bartolozi) را در انگلستان بنياد نهاد.
آثار سه تصوير ساز اين دوره از روح واقعاً محلي برخوردار است: آثار و. هوكارث W.Hogarth كه سخت رآليسي و طنز آميز بود؛ كارهاي ت . به ويك T.Bewich جنبه آموزنده pastoral و روستايي didactic داشت و زنده كننده حكاكي چوبي بود؛ و تصاوير ويليام بليك (W.Blake) ، نقاش و تخيل پرداز كه با استفاده از تكنيك غير عادي اچينگ برجسته(relief etching) كوشش فراواني در جهت احياء وحدت حروف، تزيين و تصوير(خصوصيت كتاب خطي قرون ميانه) محسوب مي گشت.
معروف ترين و موفق ترين تصوير سازان انگلستان قرن نوزدهم عبارت بودند از: ت . راولندسون،با گرايش به كاريكاتور،وكرويك شانك G.Cruikshank ،با خصوصيات واقع گراي طنز آلود كه كتاب اليورتويست ديكنز را با سه جلد در سال 1839مصور كرد. هنرمند ديگري كه آثار ديكنز را مصور مي كرد، براونهH.K.Browne بود. ج . ليچ G.Leech يكي از همكاران اصلي مجله طنز نگار پانچ بود. در حدود سال 1890، روزني D.G.Rosetti و ميله J.E.Millaisدر تحول تصوير سازي تأثير گذاشتند. در دهه آخر قرن ويليام موريس همراه با برن جنزW. Burne-jones و كربن روزي W .Crane در جهت احياي ارزش هاي تزيين و روش هاي دستي كتابسازي دوران نوزايي ايتاليا، كوشيدند تا وحدت از دست رفته بين حروف نگاري و تزيين را دوباره باز گردانند(بطور مثال كتاب افسانه هاي كانتنبري (1896) تاثير شيوه ويليام در تصوير سازي قرن بيستم انگلستان نيز همچنين ادامه يافت برجسته ترين هنرمند بين جنگ جهاني اريك گيل بود. او تصاوير چهار انجيل را حكاكي كرد. در اين دوره چند تن از نقاشان و مجسمه سازان معروف انگليس و اروپا چاپ هاي نفيسي تهيه كردند از جمله گراهام ساتر لند براي كتاب هانري چهارم شكسپير واپستاين براي كتاب گل هاي جهنم بودلر تصوير هايي كشيدند.


تصوير سازي در ايلات متحده آمريكا
در ايلات متحده آمريكا، تكنيك هاي تصوير سازي و وسايل فتومكانيك به درجه كمال رسيد و حكاكي روي فولاد به موفقيت هاي بزرگي دست يافت. توصير سازان اين كشور مي خواستند بيشتر تلاش خود را صرف مصور كردن مجله ها كنند، ولي از ميان كسانيكه به تصوير سازي كتاب نيز خدمت كردند. اينان هستند: چامپنG.Chapman؛دارليF.O.C.darly؛پاي لH.Pyle؛ آبيE.Abbey (برجسته ترين هنرمند طراحي قلمي)؛ پنلG.Pennel هنرمند برجسته اچينگ؛ گيبسونC.D.Gibson (توصيف گر چيره دست مناظر شهري ايالات متحده آمريكا).زمينه هاي متفاوت هنري تصوير سازان آمريكايي سبب پديد آمدن شيوه هاي متفاوت شده است. آثار آنان را مي توان در كتاب گنجينه تصوير سازي آمريكا از هنري پيتز (نيويورك،1947)بخوبي ديد. برخي از نمونه هاي برجسته اين آثار عبارتند از: افسانه ها اثر ارگار آلن پو با حكاكي هاي اي چنبرگ F.Eichenberg)1944)؛ روبينسون كروزئه اثر دفوئه با تصاوير دوويسين H.Duvoisin)1946) كتاب هاي همه مردم برادرند با تصاوير كوواروبياس(1948)؛ و كتاب بسيار زيباي الفباي خلقت با تصاوير بن شان.


تصوير سازي در كشورهاي ديگر:
در تاريخ تصوير سازي اسپانيا، نام فرانسيسكو گويا بيش از همه مي درخشد. آثار فراوان چاپي او كه جنبه رؤيايي، طنز آميز و گزنده داشت، شيوه خاصي را بنيان نهاد، كه بر بسياري از تصوير سازان، كاريكاتورنگاران و طراحان بعد از او تأثير گذاشت.
در تصوير سازي معاصر سويسي با نام هنرمنداني چون پيكابيا، آرپ و ديگران بر مي خوريم در سال 1919 كتاب گلچين جنبش هنري دادا با تصاوير آنان انتشار يافت.
تصوير سازي در طراحي وب :
امروزه وب براي بيشتر مردم يك رسانه ي بصري است . با وجودي كه كساني كه در استفاده ي وب ناتوانند يا كساني كه به شبكه وب از طريق محيط هاي غيرگرافيكي دسترسي دارند مي توانند با صفحه وب تعامل داشته باشند ، اما اغلب اطلاعات فراواني كه تصاوير مي توانند تامين كنند را از دست مي دهند .
هرچند استفاده ي بيش از حد از هنرهاي گرافيكي مي توان بر روي سايت هاي غير قابل استفاده اثر و نتيجه ي منفي داشته باشد . استفاده ي صحيح از تصاوير در وب سليقه ايي نيست ، بلكه احتياج به فهم كامل از فرمت هاي فايل هاي مختلفي مانند GIF , JPEG , PNG دارد . هدف اصلي طراحان اين است كه كيفيت تصاوير را با اندازه فايل بارگذاري شده متعادل كنند .
چون شاخصه هاي هر يك از فرمت هاي فوق نياز به توضيحات مفصل دارد ، توضيح به صورت يكجا مقدور نيست بنابراين در اين پست به بررسي شاخصه هاي فرمت GIF مي پردازيم و ما بقي آن ها را به پست هاي آينده موكول مي كنيم .
تصاوير GIF در وب به طور وسيعي پشتيباني مي شوند . در آغاز توسط كامپيوسرو ( و گاهي اوقات به عنوان CompuServe GIFs به آن اشاره مي شود ) معرفي شدند . قالب GIF در واقع داري دو نوع است : GIF 89a و GIF 87 . هر دو قالب رنگ هشت بيتي را پشتيباني مي كنند . امروزه وقتي از GIF صحبت مي شود هميشه در نظر مي گيريم كه قالب GIF 89a در حال استفاده است و هيچ گونه تفاوتي بين اين قالب ها قائل نيستيم .
تصاوير GIF از يك شكل ابتدايي فشرده سازي كه كدگذاري طول دسته ناميده مي شود استفاده مي كنند .شكل زير طرح فشرده سازي را در عمل نشان مي دهد . توجه داشته باشيد كه چگونه تصاوير تستي با محدوده هاي رنگي ممتد به مقدار زيادي فشرده سازي مي شوند ، در حالي كه آن هايي كه داراي تنوع هستند اين كار را نمي كنند . همان طور كه نشان داده شده است ، اگر يك جعبه پر از خطوط را 90 درجه دوران دهيم مشخص مي شود كه تاثير فشرده سازي در آن شگرف و بهت آور است .
ونه كه ذكر شد تصاوير GIF فقط رنگ هشت بيتي را براي حداكثر 256 رنگ در تصوير پشتيباني مي كنند . در نتيجه ، بعضي از ضايعات به هنگام ارائه رنگ واقعي تصاوير ، مانند عكس ها ، غير قابل اجتناب است .نوعا وقتي كه يك تصوير از پالتي با تعداد رنگ هاي زياد به يك پالت رنگ كوچك تر نگاشت بشود ، در هم ريختگي اتفاق مي افتد . در هم ريختگي سعي مي كند رنگي كه از پالت بيرون است را خلق كند . اين كار را بدين صورت انجام مي دهد كه دو رنگ يا بيشتر از پالت را مي گيرد و جايگزين طرح شطرنجي يا نقطه نقطه مي كند به طوري كه مشابه رنگ اصلي را به وجود مي آورد .
از تصاوير GIF مي توان طوري استفاده كرد كه به آن ها اجازه داده شود از حد 256 رنگ پا فراتر گذارند آن هم با استفاده از بلوك هاي تصوير چندگانه كه هر كدام با پالت رنگ مخصوص به خود درون همان فايل GIF قرار داشته باشند . فايل هاي GIF معروف به رنگ واقعي مي تواند با استفاده از يك فايل با اندازه ي بزرگتر ، از هزاران رنگ پشتيباني كند . آن هايي كه از محدوده 256 رنگ GIF بالاتر مي روند بايد متكي به فايل


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 28 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان,نامه,تصویر,سازی,رشته,دانلود

پایان,نامه,تصویر,سازی,رشته,دانلود. ... ترجمه، مقاله ... تصویر سازی گرافیکی در ...

مقاله تسریع رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم های ...

امنیت، پردازشگر گرافیکی، توابع آشوب، رمزنگاری تصویر، سرعت. کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

تصویر سازی چیست؟ - تصویرسازی ایرانی

هنر تصویر سازی از شاخه هنرهای کاربردی می باشد که ... پیدایش تصویرسازی گرافیکی ...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار گرافیکی CorelDRAW (کورل دراو ...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار گرافیکی CorelDRAW (کورل دراو) نرم افزار CorelDRAW یکی از برنامه های گرافیکی محبوبی است که به منظور تصویر سازی، انمیشن سازی و کار بر روی تصاویر مورد استفاده گرافیست ها قرار می گیرد. ...

مقالات گرافیک | گرافیران - دانلود، آموزش فتوشاپ، طراحی

در این مقاله آموزش به معرفی برترین امکانات و ویژگی های جدید Photoshop CC می پردازیم. Photoshop CC به تازگی منتشر شده و ویژگی های جدید آن شگفت آور است. به عنوان مهم ترین این امکانات می توان به فیلتر کاهش لرزش دوربین، بهبود ابزار ویرایش وکتور، حالت جدید anti-aliasing برای تایپ و … اشاره کرد.

دانلود نرم افزار گرافیکی

دانلود نرم افزار های ویرایش عکس، ویرایشگر عکس، ادیتور عکس، ویرایش تصویر، ویرایشگر تصویر، ویرایش تصویری، طراحی، طراحی دو بعدی، طراحی سه بعدی، طراحی گرافیکی، کاهش حجم …

دانلود PyMOL 2.1.0 نرم افزار گرافیکی شیمی شبیه سازی ...

pymol نرم افزار گرافیکی و تخصصی شیمی برای نمایش سه بعدی و همین طور شبیه سازی مولکولی می باشد که ...

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مدلهای گرافیکی و نمایش آنها

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی مدلهای گرافیکی و نمایش آنها مدل های گرافیکی ...

پوستر دانلود پوسترهای گرافیکی ایام فاطمیه بنر پوستر تصاویر

پوستر دانلود پوسترهای گرافیکی ایام ... تصویر-سازی-بسیار ... » دانلود مقاله تحقیق ...

دانلود مقاله ‌تاریخچه تصویرسازی

دانلود مقاله تاریخچه شبیه سازی تاریخچه شبیه سازیتاریخچه واژه لاتین شبیه سازی یا (simulation) در ابتدا توسط یک کشیش انگیلیسی مطرح شد.Robert South که در قرن 16 میلادی و اوایل قرن 17 زندگی می کرد واژه لاتین Simulation را اینگونه تعبیر کرد :"...

پایان,نامه,تصویر,سازی,رشته,دانلود

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه پایان,نامه,تصویر,سازی,رشته,دانلود بازیابی گذرواژه

آشنایی با انواع فرمت های گرافیکی

آشنایی با انواع فرمت های گرافیکی. ... در ایـن مقـاله سعی ... فشرده سازی تصویر را ...

تصویر سازی چیست؟ - تصویرسازی ایرانی

هنر تصویر سازی از شاخه هنرهای کاربردی می باشد که ... پیدایش تصویرسازی گرافیکی ...

دانلود کامل قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 4 – مستر تز

قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 7 – ورقهای مقاله. 24 مه 2017 … قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 4 سخن روز: تصویر ذهنی معجزه می‌کند، هر آن‌چه فکر کنید اتفاق می‌افتد. موج‌های مثبت روزگارتان را شیرین … دانلود

پوستر دانلود پوسترهای گرافیکی ایام فاطمیه بنر پوستر تصاویر

پوستر دانلود پوسترهای گرافیکی ایام ... تصویر-سازی-بسیار ... » دانلود مقاله تحقیق ...

تصویر سازی چیست؟ - تصویرسازی ایرانی

هنر تصویر سازی از شاخه هنرهای کاربردی می باشد که تصویرگر برای بیان ایده ها و ادراک خود از عناصر تجسمی به بهترین نحو سود می جوید. “تصویر ساز باید فراگیرد که ضمن ایجاد تصویر و رعایت اصول آن ...

دانلود کامل قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 4 – مستر تز

قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 7 – ورقهای مقاله. 24 مه 2017 … قالب پاورپوینت گرافیکی برای ارائه 4 سخن روز: تصویر ذهنی معجزه می‌کند، هر آن‌چه فکر کنید اتفاق می‌افتد. موج‌های مثبت روزگارتان را شیرین … دانلود

مقاله تسریع رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم های ...

امنیت، پردازشگر گرافیکی، توابع آشوب، رمزنگاری تصویر، سرعت. کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود ترجمه مقاله تقسیم بندی تصویر پزشکی در GPU ها ...

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

ترانسفورماتور 45 ص

مقاله درباره سهم بيوتكنولوژي در اصلاح گياهان زراعي

پاورپوینت درباره پاور پوینت 2کره

پاورپوینت درباره پاور پوینت 2کره

پاورپورینت بهداشت محيط وبحران -پيامدهاي بلايای طبیعی -62 اسلاید

انرژي نورودانشمندا ن اين عرصه درطي قرون 11 ص

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی Boyce و DiPrima و Meade - ویرایش یازدهم (نسخه Global)

تحقیق آمار بررسي نمرات فيزيك دانش آموزان سال دوم رياضي فيزيك 8 ص

گزارش کارورزی 4 درس پژو هی.؛

گزارش کارآموزي رشته های کامپیوتر و نرم افزار